Verzuimbeleid

Preventieve aanpak

Ons onderwijs is erop gericht om vroegtijdig de belemmeringen in het functioneren van jou als leerling te kunnen signaleren. Dit doen we samen met jou, je ouder(s) of begeleider(s), en je mentor.

In het kader van verzuim (afwezigheid) verwachten we zo te voorkomen dat je ongeoorloofd (zonder geldige reden) lessen mist. Als je gezien wordt en je prettig voelt in de les, zal je niet zomaar een les verzuimen.

In het geval van ziekteverzuim is het belangrijk om vroegtijdig te signaleren of er risico is op langdurige uitval. Jij, je ouder(s), de vakdocent en je mentor hebben hierin een belangrijke rol. Bij risico op uitval is een adequate aanpak nodig waarbij alle partijen zijn betrokken. Wij werken samen met de jeugdarts en Leerplicht.

Ongeoorloofd verzuim

Indien je afwezig bent in de les zonder dat de reden daarvoor bekend is, wordt dit door de docent geregistreerd in Magister. De verzuimcoördinator vraagt altijd eerst aan jou (via de mail) de reden van je afwezigheid. Als er geen geldige reden is voor je verzuim noteert de verzuimcoördinator in Magister een O voor ongeoorloofd verzuim. Je mentor zal hierover met jou in gesprek gaan. Het doel van dit gesprek is helder krijgen waarom je ongeoorloofd afwezig bent en om dit in de toekomst te voorkomen. Er kan een interne sanctie, zoals nablijven, worden opgelegd voor ongeoorloofd verzuim. Bij voortduring van het ongeoorloofd verzuim wordt het gemeld bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar kan via ons Team Passend Onderwijs betrokken worden bij de aanpak die wordt gekozen om je weer op een prettige manier aanwezig te laten zijn op school.

Te laat

Te laat komen kan iedereen een keer overkomen. Wij registreren het aantal keren dat een leerling te laat komt. Kom je vaak zonder reden te laat dan valt dat ook onder ongeoorloofd verzuim.

Protocol ziekteverzuimbegeleiding GGD

Wij werken met het door de GGD vastgestelde protocol ziekteverzuimbegeleiding. Deze treft u aan via deze link.