Verantwoording

Vensters Voortgezet Onderwijs

Op Vensters Voortgezet Onderwijs is informatie te vinden over de resultaten van het Niftarlake College. De gegevens zijn afkomstig van DUO, Inspectie en de school.

Bekijk het Schoolvenster van het Niftarlake hier.

Slagingspercentages, instroom, doorstroom en voortijdig schoolverlaters

Bekijk informatie over slagingspercentages, in- en doorstroom en voortijdig schoolverlaters hier.

Schoolplan 2021-2025

In het schoolplan beschrijven wij onze visie op onderwijs, de onderwijskundige koers tijdens de looptijd van dit schoolplan, de actiepunten en prestatie-indicatoren. Ook wordt een beschrijving gegeven van de ondersteunende processen die van belang zijn binnen de school.

Het schoolplan is opgesteld door de schoolleiding. De Medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd, waarna het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag. Bekijk het schoolplan hier.