6.1 Kosten

Het reguliere onderwijsprogramma van het Niftarlake College wordt door de overheid bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis schoolboeken’.
Naast het verzorgen van regulier onderwijs maakt het Niftarlake College zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten. Deze hebben als doel een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat, maar ook aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Deze activiteiten moeten uiteraard bekostigd worden. Dit zijn de zogenaamde schoolkosten. De school verzoekt ouders/verzorgers voor deze schoolkosten een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het niet voldoen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan deze extra activiteiten.

 

Sluit dit hoofdstuk

6.2 Schoolboeken en digitale leermiddelen

Onze school heeft een contract afgesloten met leermiddelenleverancier Iddink die schoolboeken en digitale leermiddelen aan de leerlingen levert. Leerlingen/ouders ontvangen bestelinformatie via een e-mail van Iddink. Tijdig moeten voor het nieuwe schooljaar via de site van Iddink (www.iddink.nl) de leermiddelen worden besteld.  Op de site staat per leerjaar/keuzevak de lijst van benodigde leermiddelen. Hierbij staat ook aangegeven of het gaat om huur- of koopboeken en of de boeken verplicht zijn. Ook staat aangegeven of de boeken door school worden betaald. Boeken waarvoor dit niet geldt, zoals woordenboeken, atlassen, examenbundels en dergelijke, kunnen voor eigen rekening worden besteld. Het leermiddelenpakket wordt naar het huisadres van de leerling verzonden. Bij vragen over het bestellen kunnen leerlingen/ouders en verzorgers terecht bij de Iddink Klantenservice via internet of telefoon.

Door te bestellen wordt ingestemd met de gebruiksvoorwaarden van de Gratis Leermiddelen. Wanneer boeken te laat worden besteld, boeken worden besteld die niet nodig zijn of boeken niet of niet in goede staat worden ingeleverd, zullen de kosten worden doorberekend aan de ouders/verzorgers.

Werkboeken waar niet in geschreven mag worden (de docent zal dit aan het begin van het schooljaar aangeven) blijven eigendom van de school en moeten aan het eind van het jaar in goede staat worden ingeleverd.

Op het eind van het schooljaar moeten de leermiddelen worden ingeleverd op school. Hierover ontvangt de leerling bericht.

De school vraagt ouders zelf de iPad aan te schaffen. Hierbij willen wij wel opmerken dat de school ouders niet mag verplichten een iPad aan te schaffen. De iPad is echter wel noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs op het Niftarlake College. Voor ouders die geen iPad kunnen aanschaffen, wordt een passende oplossing gezocht. Wij verzoeken u in dat geval een mail te sturen naar post@niftarlake.nl t.a.v. de rector.

 

Sluit dit hoofdstuk

6.3 Vrijwillige ouderbijdrage voor schoolkosten

Het Niftarlake College ontvangt van de overheid de financiële middelen die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs en het verstrekken van leermiddelen. Daarnaast biedt de school een aantal activiteiten die niet door de overheid worden vergoed. Voor deze activiteiten is de vrijwillige ouderbijdrage. Niet voldoen aan deze bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan deze extra activiteiten.
Voor mogelijk extra te maken schoolkosten door ouders, verwijzen wij naar de informatie op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

6.4 Solidariteitsfonds

Graag vragen wij uw aandacht voor het solidariteitsfonds. Wij willen als Niftarlake College graag dat elke leerling zonder zorgen kan deelnemen aan alle activiteiten. Daarbij vragen wij uw hulp.

 

Wij merken dat sommige ouders/verzorgers moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. Gelukkig bestaat de Stichting Leergeld, die ouders tegemoet komt bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets of een iPad. Ook bestaat de U-Pas, welke vaak gebruikt wordt voor schoolkosten. De tegemoetkoming vanuit de Stichting Leergeld en de U-Pas is echter niet altijd volledig toereikend.

Bij het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u aangeven of u een vrijwillige bijdrage wilt leveren aan het solidariteitsfonds. Onze school besteedt uw bijdrage vervolgens aan leerlingen die op deze wijze wél gebruik kunnen maken van alle kansen die geboden worden.

Mocht u gebruik willen maken van het solidariteitsfonds, dan kunt u contact opnemen met de rector.

Wij hopen dat het solidariteitsfonds een steentje bijdraagt aan een samenleving met kansengelijkheid.

Sluit dit hoofdstuk

6.5 Verzekeringen

School heeft een drietal verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering.

6.5.1 Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. School is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles krijgt een leerling een bal tegen zijn bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed.

School is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Kortom: Het Niftarlake College is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadigingen van eigendommen van leerlingen of schade toegebracht door leerlingen aan personen en eigendommen van derden.

6.5.2 Reisverzekering

De reisverzekering biedt dekking voor reizen, kampen en excursies, die door of onder toezicht van het Niftarlake College plaatsvinden. De verzekering biedt o.a. dekking voor geneeskundige kosten in het buitenland. Schade aan of diefstal/verlies van bagage en extra kosten zoals kosten langer verblijf, worden slechts zeer beperkt gedekt door deze reisverzekering. Het eigen risico per aanspraak bedraagt Euro 50,00. Het is een keuze van ouders/verzorgers om zelf wel of niet een aanvullende reisverzekering af te sluiten

6.5.3 Ongevallenverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van het Niftarlake College. De verzekering geeft recht op een uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt en geeft beperkt dekking voor geneeskundige en tandheelkundige kosten. Materiële schade (kapotte kleding, schoolspullen, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De verzekeringen treden in werking wanneer de eigen ziektekosten en/of reisverzekering (een deel van) de schade niet dekt, bijvoorbeeld door eigen risico. Mocht u onverhoopt een beroep willen doen op één van bovengenoemde verzekeringen, stuurt u dan een mailtje naar post@niftarlake.nl.

 

 

Sluit dit hoofdstuk

6.6 Sponsorgelden

De school stelt zich in beginsel terughoudend op ten aanzien van financiële sponsoring. Zij acht het niet wenselijk om voor het bekostigen van het onderwijsproces en de ondersteunende activiteiten extra middelen te genereren uit sponsoring. Er zal daarom op dit vlak niet uit eigener beweging contact worden gezocht met het bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke organisaties.

Sluit dit hoofdstuk