4.1 Rapporten

Leerlingen krijgen twee maal per jaar een cijferrapport: in januari en vlak voor de zomervakantie.

4.1.1 Het schooladministratiesysteem: Magister

In Magister leggen we alle relevante gegevens van leerlingen vast. Ouders kunnen via Magister Web de cijfers en agenda van hun kinderen volgen. Om toegang te krijgen ontvangen de ouders aan het begin van elk schooljaar (per brief) een toegangscode.

We vragen ouders/verzorgers met klem om via Magister Web hun e-mailadres en telefoonnummer actueel te houden. Post van het Niftarlake College versturen we meestal via e-mail. We verzoeken ouders/verzorgers die geen e-mailadres hebben, dit aan ons per brief door te geven.

4.1.2 Cijfers en huiswerk

Voor de onderbouwklassen staat het huiswerk in Magister genoteerd, de bovenbouwklassen werken met studieplanners. Cijfers van elk kind zijn dagelijks te bekijken in ons digitale cijferregistratiesysteem Magister. Ook een leerling kan dagelijks zijn/haar vorderingen in Magister volgen.

4.1.3 Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen van onze school staan op onze website www.niftarlake.nl.

4.1.4 Tevredenheidsonderzoek

Minimaal elke twee jaar wordt er onder ouders en leerlingen een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ieder jaar wordt er onder leerlingen een onderzoek naar sociale veiligheid gehouden.

Sluit dit hoofdstuk

4.2 Ouderspreekmiddagen/-avonden

Gedurende het schooljaar hebben we diverse spreekmiddagen/-avonden ingeroosterd. De data staan in de jaaragenda op onze website www.niftarlake.nl. Een uitnodiging voor deze spreekmiddag/-avond verzenden we per e-mail. Elke leerling krijgt aan het begin van het jaar een startgesprek met de mentor en de ouder(s). Hierin worden de ontwikkeldoelen voor dat jaar vastgelegd. Er is een evaluatie halverwege het jaar.

Sluit dit hoofdstuk

4.3 Telefonisch contact en e-mail contact

Wanneer ouders bepaalde zaken willen bespreken, dan kunnen zij altijd contact opnemen met de mentor, vakdocent, decaan of afdelingsleider. Als dat nodig is, nemen mentoren tussentijds contact op met ouders/verzorgers en worden afspraken gemaakt.

De e-mailadressen van onze medewerkers bestaan uit de drielettercode die we per docent gebruiken, gevolgd door @niftarlake.nl. De e-mailadressen staan op onze website www.niftarlake.nl onder ‘Mijn Niftarlake voor leerlingen en ouders’.

Sluit dit hoofdstuk

4.4 Website

Het websiteadres van de school is www.niftarlake.nl. Op de website staan ook de gegevens en weblinks van externen die in deze informatiegids worden genoemd.

Sluit dit hoofdstuk

4.5 Social Media

We hebben een Niftarlake twitteraccount, een YouTube account en een Facebookpagina Express yourself Niftarlake. Deze zijn via de website te openen.

Sluit dit hoofdstuk

4.6 Klachtenregeling

Ons uitgangspunt bij klachten is deze zo snel mogelijk af te handelen en op te lossen met de betrokken medewerker. De ervaring leert dat op deze wijze het overgrote deel van klachten in goed overleg wordt afgehandeld. Mocht de klacht toch niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunnen ouders een schriftelijk gemotiveerde klacht indienen bij de betreffende afdelingsleider. Voor de verdere afhandeling en verdere informatie omtrent klachten, verwijzen wij naar de klachtenregeling die op te vragen is bij de administratie (post@niftarlake.nl).

Sluit dit hoofdstuk

4.7 Contacten met de onderwijsinspectie

Op de website www.onderwijsinspectie.nl/contact kunt u lezen hoe u contact kunt opnemen met de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie heeft een vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

U kunt contact opnemen met de vertrouwensinspecteur via een contactformulier dat te downloaden is op bovengenoemde website.

Sluit dit hoofdstuk

4.8 Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op de website www.niftarlake.nlen via nieuwsberichten verstrekken wij informatie over op welke wijze we persoonsgegevens verwerken en met welk doel.

Sluit dit hoofdstuk