5.1 Kosten

5.1.1 Kosten voor leermiddelen

Vanaf het schooljaar 2009-2010 is de regeling ‘Gratis Schoolboeken’ van de overheid van kracht. In deze regeling staat dat de school gratis schoolboeken beschikbaar stelt. Onze school heeft hiertoe een contract afgesloten met schoolboekenleverancier Iddink die de schoolboeken aan de leerlingen levert.

Op de website van Iddink is het juiste boekenpakket te bestellen (www.iddink.nl). Kies op de site voor ‘leerlingen’ en vervolgens voor ‘bestellen’. Wij raden aan goed op te letten bij het bestellen van de boeken. Wanneer boeken niet goed zijn besteld, worden er kosten gemaakt. Bij nalatigheid ziet het Niftarlake College zich genoodzaakt de ouders aansprakelijk te stellen voor deze kosten. Dit geldt ook voor het bestellen van boeken die niet nodig zijn voor het gekozen profiel en/of de keuzevakken in de bovenbouw.

Sommige leermiddelen en artikelen vallen niet binnen de regeling ‘Gratis Schoolboeken’ en worden dus niet ‘om niet’ aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, rekenmachines etc. Informatie hierover kunt u vinden op de website van Iddink. Voor informatie over aanschaf van de iPad verwijzen wij naar onze website www.niftarlake.nl.

5.1.2 Overige schoolkosten

Voor mogelijk extra te maken schoolkosten door ouders, verwijzen wij naar de informatie op onze website www.niftarlake.nl.

5.1.3 Bankrekening school

Het IBAN nummer van de bankrekening van de school is NL72RABO0306946238 t.n.v. Niftarlake College.

 

Sluit dit hoofdstuk

5.2 Verzekeringen

5.2.1 Ongevallenverzekering

De school heeft de leerlingen collectief – en onder bepaalde voorwaarden – verzekerd tegen ongevallen. Materiële schade aan brillen, prothesen, fietsen en kleding vallen buiten de verzekering en worden in elk geval niet vergoed.

5.2.2 Aansprakelijkheidsverzekering

Alle schade die door leerlingen wordt toegebracht aan personen (bijvoorbeeld medeleerlingen) en eigendommen van derden (bijvoorbeeld fietsen van medeleerlingen, schoolgebouw en meubilair) moeten worden vergoed door de dader respectievelijk diens ouders of verzorgers. De school is niet aansprakelijk voor dergelijke schade. De school heeft een reisverzekering afgesloten voor excursies, kampen, werkweken en uitwisselingen. Deze reisverzekering vergoedt ziektekosten. Schade aan bagage of diefstal/verlies wordt slechts zeer beperkt gedekt door deze reisverzekering. In alle gevallen is er bij de reisverzekering sprake van een (beperkt) eigen risico. Wij adviseren leerlingen die tijdens kampen, werkweken, excursies en uitwisselingen dure apparatuur meenemen, zoals een tablet, smartphone of sierraden om zelf een aanvullende verzekering af te sluiten tegen beschadiging, verlies en diefstal van bagage.

Sluit dit hoofdstuk

5.3 Administratie leerlingen

Alle nieuwe leerlingen moeten bij de start van het nieuwe schooljaar een kopie van hun paspoort of IDkaart inleveren bij de administratie. De school vraagt deze gegevens in het kader van een gegevensuitwisseling met de uitvoerdersinstantie van het Ministerie van OCW, namelijk DUO. DUO controleert de identiteit van de leerling en daarmee ook het recht op bekostiging voor het onderwijs aan de leerling. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze gegevens, conform de wet bescherming persoonsgegevens.

Sluit dit hoofdstuk

5.4 Vakanties

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart 2018

Goede vrijdag
30 maart 2018

2e Paasdag
2 april 2018

Koningsdag
27 april 2018

Meivakantie inclusief Hemelvaart
28 april t/m 13 mei 2018

2e Pinksterdag
21 mei 2018

Zomervakantie
14 juli t/m 26 augustus 2018

Sluit dit hoofdstuk

5.5 Lessentabel

Onze lessentabel is te raadplegen op onze website www.niftarlake.nl. Kijk daarvoor onder mavo, havo en atheneum.

Sluit dit hoofdstuk